• Morimitsu Hosokawa, 粉引片口
  Morimitsu Hosokawa
  粉引片口
  Ceramic
  H3 3/8 x W7 1/4 x D5 3/8 in
  H8.5 x W18.3 x D13.8 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 粉引盃
  Morimitsu Hosokawa
  粉引盃
  Ceramic
  H1 3/4 x W3 1/8 x D3 1/8 in
  H4.3 x W8 x D8 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 粉引盃
  Morimitsu Hosokawa
  粉引盃
  Ceramic
  H1 5/8 x W3 1/8 x D3 1/8 in
  H4.2 x W7.8 x D7.8 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 赤楽ぐいのみ
  Morimitsu Hosokawa
  赤楽ぐいのみ
  Ceramic
  H1 7/8 x W2 7/8 x D2 7/8 in
  H4.8 x W7.2 x D7.2 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 赤楽ぐいのみ
  Morimitsu Hosokawa
  赤楽ぐいのみ
  Ceramic
  H2 1/8 x W2 7/8 x D2 7/8 in
  H5.1 x W7.2 x D7.2 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 赤楽一輪挿
  Morimitsu Hosokawa
  赤楽一輪挿
  Ceramic
  H4 1/8 x W3 3/8 x D3 3/8 in
  H10.6 x W8.5 x D8.5 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 赤楽旅茶碗
  Morimitsu Hosokawa
  赤楽旅茶碗
  Ceramic
  H2 3/8 x W4 1/8 x D4 1/8 in
  H6 x W10.4 x D10.4 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 赤楽茶碗
  Morimitsu Hosokawa
  赤楽茶碗
  Ceramic
  H3 1/2 x W5 x D5 in
  H8.8 x W12.6 x D12.6 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 赤楽茶碗
  Morimitsu Hosokawa
  赤楽茶碗
  Ceramic
  H3 1/2 x W4 7/8 x D4 7/8 in
  H8.8 x W12.4 x D12.4 cm
 • Morimitsu Hosokawa, 刷毛目茶碗
  Morimitsu Hosokawa
  刷毛目茶碗
  Ceramic
  H2 3/4 x W6 7/8 x D6 7/8 in
  H6.9 x W17.6 x D17.6 cm