• Masamitsu Saito, ツブシ竹花籃(鳳庵)
  Masamitsu Saito
  ツブシ竹花籃(鳳庵)
  Bamboo
  H12 1/4 x W9 1/2 x D9 1/2 in
  H31 x W24 x D24 cm
 • Masamitsu Saito, 信州竹花籠(無銘)
  Masamitsu Saito
  信州竹花籠(無銘)
  Bamboo
  H11 3/8 x W8 1/4 x D8 1/4 in
  H29 x W21 x D21 cm
 • Masamitsu Saito, 唐物写 脛当籠花入(鈴木竹朋斎, 昭和期)
  Masamitsu Saito
  唐物写 脛当籠花入(鈴木竹朋斎, 昭和期)
  Bamboo
  H12 5/8 x W9 1/2 x D8 7/8 in
  H32 x W24 x D22.6cm
 • Masamitsu Saito, 変網代編みだれ籠(無銘)
  Masamitsu Saito
  変網代編みだれ籠(無銘)
  Bamboo
  H4 3/8 x W24 5/8 x D16 1/8 in
  H11 x W62.5 x D41 cm
 • Masamitsu Saito, 煤竹六目編大籠
  Masamitsu Saito
  煤竹六目編大籠
  Bamboo
  H8 1/4 x W19 3/4 x D19 3/4 in
  H21 x W50 x D50 cm
 • Masamitsu Saito, 竹編結界(瑞竹軒作)
  Masamitsu Saito
  竹編結界(瑞竹軒作)
  Bamboo
  H9 7/8 x W28 x D3 1/8 in
  H25 x W71 x D8 cm
 • Masamitsu Saito, 鳳尾竹掛花籃(無銘)
  Masamitsu Saito
  鳳尾竹掛花籃(無銘)
  Bamboo
  H7 7/8 x W4 3/4 x D3 in
  H20 x W12 x D7.5 cm
 • Masamitsu Saito, 花籃 元宵(二代田辺竹雲斎)
  Masamitsu Saito
  花籃 元宵(二代田辺竹雲斎)
  Bamboo
  H13 5/8 x W5 7/8 x D5 7/8 in
  H34.5 x W15 x D15 cm
  Sold
 • Masamitsu Saito, 冠型花籃(初代前田竹房斎)
  Masamitsu Saito
  冠型花籃(初代前田竹房斎)
  Bamboo
  H15 3/8 x W7 1/2 x D8 5/8 in
  H39 x W19 x D22 cm
 • Masamitsu Saito, 盛花籃(初代田辺竹雲斎)
  Masamitsu Saito
  盛花籃(初代田辺竹雲斎)
  Bamboo
  H6 1/8 x W15 1/4 x D12 1/4 in
  H15.6 x W38.8 x D31.2 cm
 • Masamitsu Saito, 唐物写炭斗(江殿巧一斎)
  Masamitsu Saito
  唐物写炭斗(江殿巧一斎)
  Bamboo
  H4 7/8 x W11 3/8 x D11 3/8 in
  H12.5 x W29 x D29 cm
 • Masamitsu Saito, 煤竹宗全形花籃(上田尚雲斎)
  Masamitsu Saito
  煤竹宗全形花籃(上田尚雲斎)
  Bamboo
  H11 5/8 x W10 5/8 x D10 5/8 in
  H29.4 x W27 x D27 cm
 • Masamitsu Saito, 班竹炉屏
  Masamitsu Saito
  班竹炉屏
  Bamboo
  H8 1/4 x W47 5/8 x D3/4 in
  H21 x W121 x D2 cm