• NOGUCHI, 夏着尺 水菓子霞 鼠地
  NOGUCHI
  夏着尺 水菓子霞 鼠地
  Textile
  Sold
 • NOGUCHI, 小紋着尺 大観葉植物 水色地
  NOGUCHI
  小紋着尺 大観葉植物 水色地
  Textile
 • NOGUCHI, 小紋着尺 市松取太細ヨロケ縞空色地 
  NOGUCHI
  小紋着尺 市松取太細ヨロケ縞空色地 
  Textile
  Sold
 • NOGUCHI, 小紋着尺 霊芝雲 薄鼠地
  NOGUCHI
  小紋着尺 霊芝雲 薄鼠地
  Textile
  Sold