• Takeshi Imaizumi, 白瓷瓶
  Takeshi Imaizumi
  白瓷瓶
  Ceramic
  H6 x W4 x D4 in
  H15.2 x W10 x D10 cm
 • Takeshi Imaizumi, 白瓷茶盌
  Takeshi Imaizumi
  白瓷茶盌
  Ceramic
  H3 1/2 x W4 1/4 x D4 1/4 in
  H8.8 x W10.7 x D10.7 cm
 • Takeshi Imaizumi, 白瓷茶盌
  Takeshi Imaizumi
  白瓷茶盌
  Ceramic
  H2 7/8 x W5 x D5 in
  H7.3 x W12.6 x D12.6 cm
 • Takeshi Imaizumi, 窯変天目香炉
  Takeshi Imaizumi
  窯変天目香炉
  Ceramic
  H3 x W4 x D4 in
  H7.6 x W10.1 x D10.1 cm
 • Takeshi Imaizumi, 窯変青黒釉茶碗
  Takeshi Imaizumi
  窯変青黒釉茶碗
  Ceramic
  H3 1/2 x W4 1/2 x D4 1/2 in
  H8.8 x W11.3 x D11.3 cm
 • Takeshi Imaizumi, 青瓷徳利
  Takeshi Imaizumi
  青瓷徳利
  Ceramic
  H4 5/8 x W3 x D3 in
  H11.8 x W7.6 x D7.6 cm
 • Takeshi Imaizumi, 青瓷茶碗
  Takeshi Imaizumi
  青瓷茶碗
  Ceramic
  H2 7/8 x W5 7/8 x D5 7/8 in
  H7.2 x W14.9 x D14.9 cm
 • Takeshi Imaizumi, 青瓷茶碗
  Takeshi Imaizumi
  青瓷茶碗
  Ceramic
  H3 1/2 x W4 1/2 x D4 1/2 in
  H8.8 x W11.4 x D11.4 cm