• Takashi Tomo-oka, 「田沼白蓮」(1/15), 2022
  Takashi Tomo-oka
  「田沼白蓮」(1/15), 2022
  Photography
  H36 1/2 x W9 3/8 in
  H92.6 x W 23.7 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「金輪蓮」(1/15), 2022
  Takashi Tomo-oka
  「金輪蓮」(1/15), 2022
  Photography
  H36 1/2 x W9 3/8 in
  H92.6 x W 23.7 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「アオツヅラフジ 2」
  Takashi Tomo-oka
  「アオツヅラフジ 2」
  Photograph on Washi Paper/ Scroll
  Scroll: H55 7/8 x W13 3/4 in
  軸:H142 x W35 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「ダイヤモンドリリー 1」
  Takashi Tomo-oka
  「ダイヤモンドリリー 1」
  Photograph on Washi Paper/ Scroll
  Scroll: H69 3/4 x W13 in
  軸:H177 x W33 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「白木蓮 2」(1/5) White Magnolia 2
  Takashi Tomo-oka
  「白木蓮 2」(1/5) White Magnolia 2
  Photograph on Washi Paper/ Scroll
  Scroll each H41 3/4 x W26 3/4 in
  軸 各H106 x W68 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「白梅 4」
  Takashi Tomo-oka
  「白梅 4」
  Photograph on Washi Paper/ Scroll
  Scroll: H57 1/8 x W12 3/4 in
  軸:H145 x W32.5 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「白梅 8」
  Takashi Tomo-oka
  「白梅 8」
  Photograph
  H26 1/4 x W13 1/2 in
  H66.8 x W34.2 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「竹」
  Takashi Tomo-oka
  「竹」
  Photograph on Washi Paper/ Scroll
  Scroll H68 1/4 x W11 3/4 in
  軸:H173.5 x W30 cm
 • Takashi Tomo-oka, 軸「竹 4」
  Takashi Tomo-oka
  軸「竹 4」
  Photograph
  Scroll H62 5/8 x W11 3/4 in
  軸 H159 x W30 cm
  Sold
 • Takashi Tomo-oka, 額「竹 5」
  Takashi Tomo-oka
  額「竹 5」
  Photograph
  H29 7/8 x W15 1/4 in
  H76 x W38.8 cm
  Sold
 • Takashi Tomo-oka, 「大島桜」(1/5)Oshima Cherry Blossom Scroll, 2019
  Takashi Tomo-oka
  「大島桜」(1/5)Oshima Cherry Blossom Scroll, 2019
  軸 Scroll
  H47 1/4 x W12 5/8 in
  H120 x W32 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「白光蓮」(1/5)Tulip Lotus Scroll, 2019
  Takashi Tomo-oka
  「白光蓮」(1/5)Tulip Lotus Scroll, 2019
  軸 Scroll
  Scroll H55 7/8 x W11 3/8 in, Photo H35 1/4 x W5 7/8 in
  軸H142 x W29 cm, 写真H89.5 x W15 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「白藤 2」(1/5)White Wisteria Scroll, 2019
  Takashi Tomo-oka
  「白藤 2」(1/5)White Wisteria Scroll, 2019
  軸 Scroll
  H59 1/2 x W11 3/8 in
  H151 x W29 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「風蘭」(1/5)Furan Orchid Scroll, 2019
  Takashi Tomo-oka
  「風蘭」(1/5)Furan Orchid Scroll, 2019
  軸 Scroll
  H37 1/8 x W20 1/2 in
  H94 x W52 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「すすき 2」(1/5) Japanese Pampas Grass Scroll, 2013
  Takashi Tomo-oka
  「すすき 2」(1/5) Japanese Pampas Grass Scroll, 2013
  軸 Scroll
  H49 5/8 x W10 1/8 in
  H126 x W25.5 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「すすき3」(1/5)Susuki (Japanese Pampas Grass), 2013
  Takashi Tomo-oka
  「すすき3」(1/5)Susuki (Japanese Pampas Grass), 2013
  軸 Scroll
  H56 1/8 x W13 3/4 in
  H142.5 x W35 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「南天」(1/15) Heavenly Bamboo, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「南天」(1/15) Heavenly Bamboo, 2020
  軸 Scroll
  H59 1/8 x W12 1/4 in
  H150 x W31 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「桜 5」(1/5)Cherry Blossoms 5, 2016
  Takashi Tomo-oka
  「桜 5」(1/5)Cherry Blossoms 5, 2016
  軸 Scroll
  H59 1/8 x W18 1/2 in
  H150 x W47 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「楓 2」(1/5)Kaede 2 Scroll, 2016
  Takashi Tomo-oka
  「楓 2」(1/5)Kaede 2 Scroll, 2016
  軸 Scroll
  H68 7/8 x W9 1/8 in
  H175 x W23 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「牡丹一華(アネモネ・白)」(2/5)Anemone, White Scroll, 2016
  Takashi Tomo-oka
  「牡丹一華(アネモネ・白)」(2/5)Anemone, White Scroll, 2016
  軸 Scroll
  H56 3/4 x W11 1/8 in
  H144 x W28 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「竹」(1/5)Bamboo, 2016
  Takashi Tomo-oka
  「竹」(1/5)Bamboo, 2016
  軸 Scroll
  H66 7/8 x W10 1/8 in
  H170 x W25.5 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「粟 1」(1/5) Millet 1, 2019
  Takashi Tomo-oka
  「粟 1」(1/5) Millet 1, 2019
  軸 Scroll
  H61 3/4 x W12 1/8 in
  H157 x W30.5 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「蒲公英 4」(1/15)Tempopo, Dandelion 4 Scroll, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「蒲公英 4」(1/15)Tempopo, Dandelion 4 Scroll, 2020
  軸 Scroll
  H53 x W10 5/8 in
  H134.5 x W27 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「銀杏 2, 3」(2/5)Gingko 2, 3 Scroll, 2019
  Takashi Tomo-oka
  「銀杏 2, 3」(2/5)Gingko 2, 3 Scroll, 2019
  軸 Scroll
  H63 x W14 5/8 in
  H160 x W37 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「山葡萄」 (2/15), 2021
  Takashi Tomo-oka
  「山葡萄」 (2/15), 2021
  軸 Scroll
  H59 1/8 x W22 1/2 in
  H150 x W57 cm
 • Takashi Tomo-oka, 風炉先屏風「日本水仙1」(1/5) , 2013
  Takashi Tomo-oka
  風炉先屏風「日本水仙1」(1/5) , 2013
  屏風 Folding Screen
  H34 5/8 x W43 1/4 x D3/4 in
  H88 x W110 x D2 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「朝顔 7」(1/5)Morning Glory 7, 2019
  Takashi Tomo-oka
  「朝顔 7」(1/5)Morning Glory 7, 2019
  額 Framed
  H40 3/4 x W32 5/8 in
  H103.5 x W83 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「白藤 1」(1/5) 3枚組 White Wisteria , 2019
  Takashi Tomo-oka
  「白藤 1」(1/5) 3枚組 White Wisteria , 2019
  額 Framed
  Photography
  H46 7/8 x W37 1/4 x D1 3/8 in
  H119 x W94.5 x D3.5 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「竹 2」(1/5)(4枚組)Bamboo 2, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「竹 2」(1/5)(4枚組)Bamboo 2, 2020
  アクリルBOX Framed
  H54 7/8 x W9 5/8 in
  H139.5 x W24.4 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「桜 8,9」(1/15)Cherry Blossoms 8, 9, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「桜 8,9」(1/15)Cherry Blossoms 8, 9, 2020
  アクリルBOX Framed
  H55 1/8 x W9 7/8 in
  H140 x W25 cm
  Each
 • Takashi Tomo-oka, 「真如蓮 4」(3/5) Shinnyoren Lotus 4, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「真如蓮 4」(3/5) Shinnyoren Lotus 4, 2020
  額 Framed
  H44 1/8 x W15 1/2 x D1 5/8 in
  H112 x W39.5 x D4 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「紅梅 4」(2/15)Red Plum Blossoms 4, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「紅梅 4」(2/15)Red Plum Blossoms 4, 2020
  額 Framed
  H34 7/8 x W10 3/8 x D1 5/8 in
  H88.5 x W26.3 x D4 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「紅葉 2」(1/15) Autumn Leaves 2, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「紅葉 2」(1/15) Autumn Leaves 2, 2020
  Framed
  H17 7/8 x W30 3/4 x D1 5/8 in
  H45.5 x W78 x D4 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「紅蓮 2」(1/15) Pink Lotus 2, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「紅蓮 2」(1/15) Pink Lotus 2, 2020
  額 Framed
  H44 1/8 x W15 1/2 x D1 5/8 in
  H112 x W39.5 x D4 cm
  Sold
 • Takashi Tomo-oka, 「菜の花 1」(1/15) Rape Blossoms 1, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「菜の花 1」(1/15) Rape Blossoms 1, 2020
  額 Framed
  H34 7/8 x W10 3/8 x D1 5/8 in
  H88.5 x W26.3 x D4 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「藤 8」(1/15) Wisteria 8, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「藤 8」(1/15) Wisteria 8, 2020
  額 Framed
  H39 x W21 3/8 x D1 5/8 in
  H99 x W54.3 x D4 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「椿 4」(1/5)Camelia 4, 2016
  Takashi Tomo-oka
  「椿 4」(1/5)Camelia 4, 2016
  額 Framed
  H17 1/2 x W18 3/4 in
  H44.5 x W47.5 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「椿 7」(1/5) Camelia7, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「椿 7」(1/5) Camelia7, 2020
  額 Framed
  H32 1/4 x W12 3/8 in
  H82 x W31.5 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「稲穂 2」(1/5)Rice Ear 2, 2020
  Takashi Tomo-oka
  「稲穂 2」(1/5)Rice Ear 2, 2020
  額 Frame
  H32 1/4 x W12 3/8 in
  H82 x W31.5 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「紫蘭」(白花)(1/5)Purple Orchid , 2020
  Takashi Tomo-oka
  「紫蘭」(白花)(1/5)Purple Orchid , 2020
  額 Framed
  H32 1/4 x W12 3/8 in
  H82 x W31.5 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「芙蓉」(1/5)Hibiscus , 2020
  Takashi Tomo-oka
  「芙蓉」(1/5)Hibiscus , 2020
  額 Framed
  H19 3/4 x W25 3/4 in
  H50 x W65.5 cm
 • Takashi Tomo-oka, 「菊 5」(1/5)Chrysanthemum 5, 2016
  Takashi Tomo-oka
  「菊 5」(1/5)Chrysanthemum 5, 2016
  額 Framed
  H8 7/8 x W21 1/8 in
  H22.5 x W53.8 cm