• Yui Tsujimura, 井戸茶碗
  Yui Tsujimura
  井戸茶碗
  Ceramic
  H3 5/8 x W6 1/4 x D6 1/4 in
  H9.3 x W16 x D16 cm
 • Yui Tsujimura, 白志野茶盌 - White Shino Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  白志野茶盌 - White Shino Tea Bowl
  Ceramic
  H3 5/8 x W4 3/4 x D4 3/4 in
  H9.1 x W12 x D12 cm
 • Yui Tsujimura, 窯変粉吹茶碗
  Yui Tsujimura
  窯変粉吹茶碗
  Ceramic
  H2 3/4 x W7 1/8 x D7 1/8 in
  H7 x W18.2 x D18.2 cm
 • Yui Tsujimura, 自志野茶盌
  Yui Tsujimura
  自志野茶盌
  Ceramic
  H5 1/4 x W3 3/8 x D3 3/8 in
  H13.3 x W8.6 x D8.6 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉丸茶盌
  Yui Tsujimura
  自然釉丸茶盌
  Ceramic
  H5 1/4 x W2 7/8 x D2 7/8 in
  H13.4 x W7.3 x D7.3 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉大壺
  Yui Tsujimura
  自然釉大壺
  Ceramic
  H20 1/2 x W15 3/4 x D15 3/4 in
  H52 x W40 x D40 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉小服茶盌 - Natural Ash Kofuku Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  自然釉小服茶盌 - Natural Ash Kofuku Tea Bowl
  Ceramic
  H2 1/2 x W3 3/8 x D3 3/8 in
  H6.2 x W8.7 x D8.7 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉小服茶盌 - Natural Ash Kofuku Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  自然釉小服茶盌 - Natural Ash Kofuku Tea Bowl
  Ceramic
  H2 3/8 x W3 5/8 x D3 5/8 in
  H6.1 x W9.1 x D9.1 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉笠茶盌 - Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  自然釉笠茶盌 - Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
  H3 1/8 x W6 3/4 x D6 3/4 in
  H7.7 x W17.1 x D17.1 cm
  Reserved
 • Yui Tsujimura, 自然釉筒花入
  Yui Tsujimura
  自然釉筒花入
  Ceramic
  H4 7/8 x W11 3/4 x D11 3/4 in
  H12.5 x W29.7 x D29.7 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉筒茶盌 - Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  自然釉筒茶盌 - Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
  H3 1/4 x W4 1/2 x D4 1/2 in
  H8.4 x W11.3 x D11.3 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉筒茶盌 - Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  自然釉筒茶盌 - Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
  H3 1/8 x W4 3/4 x D4 3/4 in
  H8 x W11.9 x D11.9 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉筒茶盌 - Natural Ash Tea Bowl
  Yui Tsujimura
  自然釉筒茶盌 - Natural Ash Tea Bowl
  Ceramic
  H3 1/8 x W4 7/8 x D4 7/8 in
  H8 x W12.3 x D12.3 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉花桶
  Yui Tsujimura
  自然釉花桶
  Ceramic
  H6 1/8 x W5 7/8 x D5 7/8 in
  H15.4 x W14.8 x D14.8 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉蓮の葉鉢
  Yui Tsujimura
  自然釉蓮の葉鉢
  Ceramic
  H2 5/8 x W11 3/8 x D10 3/4 in
  H6.7 x W29 x D27.3 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉丸茶盌
  Yui Tsujimura
  自然釉丸茶盌
  Ceramic
  H3 x W5 1/4 x D4 7/8 in
  H7.5 x W13.2 x D12.5 cm
 • Yui Tsujimura, 窯変粉吹茶盌
  Yui Tsujimura
  窯変粉吹茶盌
  Ceramic
  H3 1/8 x W5 1/4 x D5 1/4 in
  H8 x W13.5 x D13.5 cm
 • Yui Tsujimura, 長石釉茶碗
  Yui Tsujimura
  長石釉茶碗
  Ceramic
  H2 1/2 x W5 7/8 x D5 7/8 in
  H6.2 x W15 x D15 cm
 • Yui Tsujimura, 青井戸茶盌
  Yui Tsujimura
  青井戸茶盌
  Ceramic
  H2 5/8 x W6 3/8 x D6 3/8 in
  H6.8 x W16.2 x D16.2 cm
 • Yui Tsujimura, 青井戸茶盌
  Yui Tsujimura
  青井戸茶盌
  Ceramic
  H2 5/8 x W6 1/4 x D6 1/4 in
  H6.8 x W16 x D16 cm
 • Yui Tsujimura, 青井戸茶盌
  Yui Tsujimura
  青井戸茶盌
  Ceramic
  H2 3/4 x W6 5/8 x D6 5/8 in
  H7 x W16.8 x D16.8 cm
 • Yui Tsujimura, 青井戸茶碗
  Yui Tsujimura
  青井戸茶碗
  Ceramic
  H2 3/4 x W6 1/4 x D6 1/4 in
  H7 x W15.8 x D15.8 cm
 • Yui Tsujimura, 青井戸茶盌
  Yui Tsujimura
  青井戸茶盌
  Ceramic
  H2 1/2 x W6 x D6 in
  H6.5 x W15.2 x D15.2 cm
 • Yui Tsujimura, 青井戸茶盌
  Yui Tsujimura
  青井戸茶盌
  Ceramic
  H2 7/8 x W6 3/8 x D6 3/8 in
  H7.3 x W16.2 x D16.2 cm
 • Yui Tsujimura, 青井戸茶碗
  Yui Tsujimura
  青井戸茶碗
  Ceramic
  H3 x W6 1/4 x D6 1/4 in
  H7.5 x W16 x D16 cm
 • Yui Tsujimura, 小井戸茶盌
  Yui Tsujimura
  小井戸茶盌
  Ceramic
  H2 7/8 x W5 5/8 x D5 5/8 in
  H7.2 x W14.2 x D14.2 cm
 • Yui Tsujimura, 小井戸茶盌
  Yui Tsujimura
  小井戸茶盌
  Ceramic
  H2 1/2 x W5 1/2 x D5 1/2 in
  H6.5 x W14 x D14 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉瓶子
  Yui Tsujimura
  自然釉瓶子
  Ceramic
  H8 3/8 x W6 5/8 x D6 5/8 in
  H21.4 x W16.8 x D16.8 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉瓶子
  Yui Tsujimura
  自然釉瓶子
  Ceramic
  H10 1/8 x W8 1/8 x D8 1/8 in
  H25.5 x W20.6 x D20.6 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉有蓋壺
  Yui Tsujimura
  自然釉有蓋壺
  Ceramic
  H4 7/8 x W5 x D5 in
  H12.4 x W12.6 x D12.6 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉筒掛花入(フック付)
  Yui Tsujimura
  自然釉筒掛花入(フック付)
  Ceramic
  H8 1/2 x W2 1/8 x D2 1/8 in
  H21.5 x W5.5 x D5.5 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉筒花入
  Yui Tsujimura
  自然釉筒花入
  Ceramic
  H10 1/4 x W3 1/2 x D3 1/2 in
  H25.9 x W8.9 x D8.9 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉筒花入
  Yui Tsujimura
  自然釉筒花入
  Ceramic
  H12 x W4 3/8 x D4 3/8 in
  H30.4 x W11.2 x D11.2 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉筒花入
  Yui Tsujimura
  自然釉筒花入
  Ceramic
  H9 5/8 x W5 5/8 x D5 5/8 in
  H24.4 x W14.3 x D14.3 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉筒花入
  Yui Tsujimura
  自然釉筒花入
  Ceramic
  H11 3/4 x W4 3/4 x D4 3/4 in
  H30 x W12 x D12 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉鉾瓶
  Yui Tsujimura
  自然釉鉾瓶
  Ceramic
  H12 1/8 x W3 7/8 x D3 7/8 in
  H30.8 x W9.7 x D9.7 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉鉾瓶
  Yui Tsujimura
  自然釉鉾瓶
  Ceramic
  H12 1/2 x W3 5/8 x D3 5/8 in
  H31.8 x W9.3 x D9.3 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉鉾瓶(小)
  Yui Tsujimura
  自然釉鉾瓶(小)
  Ceramic
  H9 3/8 x W2 5/8 x D2 5/8 in
  H23.8 x W6.6 x D6.6 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉旅枕花入
  Yui Tsujimura
  自然釉旅枕花入
  Ceramic
  H8 5/8 x W4 5/8 x D4 5/8 in
  H21.8 x W11.8 x D11.8 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉瓢徳利
  Yui Tsujimura
  自然釉瓢徳利
  Ceramic
  H5 5/8 x W4 1/4 x D4 1/4 in
  H14.3 x W10.7 x D10.7 cm
 • Yui Tsujimura, 窯変粉吹徳利
  Yui Tsujimura
  窯変粉吹徳利
  Ceramic
  H5 7/8 x W4 1/4 x D4 1/4 in
  H15 x W10.8 x D10.8 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉ぐい吞
  Yui Tsujimura
  自然釉ぐい吞
  Ceramic
  H2 x W2 3/8 x D2 3/8 in
  H5 x W6 x D6 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉ぐい呑
  Yui Tsujimura
  自然釉ぐい呑
  Ceramic
  H2 1/8 x W2 5/8 x D2 5/8 in
  H5.2 x W6.7 x D6.7 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉ぐい呑
  Yui Tsujimura
  自然釉ぐい呑
  Ceramic
  H2 1/8 x W2 5/8 x D2 5/8 in
  H5.2 x W6.7 x D6.7 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉木ノ葉皿(ムシカリの葉)
  Yui Tsujimura
  自然釉木ノ葉皿(ムシカリの葉)
  Ceramic
  H5/8 x W5 1/8 x D4 3/8 in
  H1.5 x W12.8 x D11.2 cm
 • Yui Tsujimura, 自然釉鉢
  Yui Tsujimura
  自然釉鉢
  Ceramic
  H2 3/4 x W10 3/8 x D10 3/8 in
  H7 x W26.5 x D26.5 cm