• Shiro Tsujimura, 井戸茶碗
  Shiro Tsujimura
  井戸茶碗
  Ceramic
  H3 5/8 x W6 1/4 x D6 1/4 in
  H9.1 x W15.8 x D15.8 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸茶碗(金継あり)
  Shiro Tsujimura
  井戸茶碗(金継あり)
  Ceramic
  H3 3/4 x W6 x D6 in
  H9.5 x W15.2 x D15.2 cm
 • Shiro Tsujimura, 粉吹茶碗
  Shiro Tsujimura
  粉吹茶碗
  Ceramic
  H3 1/8 x W5 3/4 x D5 3/4 in
  H7.9 x W14.6 x D14.6 cm
 • Shiro Tsujimura, 引出黒茶器(松崎融作・蓋付)
  Shiro Tsujimura
  引出黒茶器(松崎融作・蓋付)
  Ceramic
  H3 3/8 x W2 1/2 x D2 1/2 in
  H8.5 x W6.5 x D6.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 粉吹旅茶碗
  Shiro Tsujimura
  粉吹旅茶碗
  Ceramic
  H2 3/4 x W4 x D4 in
  H7 x W10 x D10 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  唐津ぐい吞み
  Ceramic
  H2 x W2 3/4 x D2 3/8 in
  H5 x W7 x D5.9 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  唐津ぐい吞み
  Ceramic
  H1 5/8 x W3 1/8 x D3 in
  H4.2 x W7.9 x D6 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  唐津ぐい吞み
  Ceramic
  H1 7/8 x W2 1/4 x D2 1/4 in
  H4.7 x W5.6 x D5.6 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  唐津ぐい吞み
  Ceramic
  H1 7/8 x W2 1/2 x D2 1/2 in
  H4.8 x W6.4 x D6.4 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津筒ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  唐津筒ぐい吞み
  Ceramic
  H2 5/8 x W2 1/8 x D2 1/8 in
  H6.7 x W5.1 x D5.1 cm
 • Shiro Tsujimura, 備前角皿(五枚組)
  Shiro Tsujimura
  備前角皿(五枚組)
  Ceramic
  H3/4 x W6 7/8 x D6 7/8 in
  H2 x W17.4 x D17.4 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津向付 (五客組)
  Shiro Tsujimura
  唐津向付 (五客組)
  Ceramic
  H2 1/2 x W5 3/4 x D5 3/4 in
  H6.4 x W14.5 x D14.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津向付 (五客組)
  Shiro Tsujimura
  唐津向付 (五客組)
  Ceramic
  H2 1/2 x W5 3/4 x D5 3/4 in
  H6.4 x W14.5 x D14.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 額「陽炎」
  Shiro Tsujimura
  額「陽炎」
  Calligraphy
  H26 5/8 x W35 3/8 in
  H67.5 x W90 cm
 • Shiro Tsujimura, 額「生」
  Shiro Tsujimura
  額「生」
  Calligraphy
  H29 3/4 x W16 in
  H75.5 x W40.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 額「不屈」
  Shiro Tsujimura
  額「不屈」
  Calligraphy
  H30 1/4 x W24 1/4 in
  H77 x W61.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「風花」
  Shiro Tsujimura
  軸「風花」
  Scroll
  H44 7/8 x W31 1/8 in
  H114 x W79 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「霜枯」
  Shiro Tsujimura
  軸「霜枯」
  Scroll
  H48 3/8 x W28 1/8 in
  H123 x W71.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「雲」
  Shiro Tsujimura
  軸「雲」
  Scroll
  H49 1/8 x W18 1/4 in
  H124.5 x W46.5cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「酔狂」
  Shiro Tsujimura
  軸「酔狂」
  Scroll
  H48 3/8 x W28 3/4 in
  H123 x W73 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「般若心経」
  Shiro Tsujimura
  軸「般若心経」
  Scroll
  H41 x W18 1/8 in
  H104 x W46 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「狂風吹我心」
  Shiro Tsujimura
  軸「狂風吹我心」
  Scroll
  H70 1/4 x W21 1/4 in
  H178.5 x W54 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「火」
  Shiro Tsujimura
  軸「火」
  Scroll
  H47 5/8 x W14 5/8 in
  H121 x W37 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「月」
  Shiro Tsujimura
  軸「月」
  Scroll
  H42 1/2 x W21 1/4 in
  H108 x W54 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「山河大地」
  Shiro Tsujimura
  軸「山河大地」
  Scroll
  H70 1/4 x W21 1/4 in
  H178.5 x W54 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「和人」
  Shiro Tsujimura
  軸「和人」
  Scroll
  H48 1/8 x W24 3/4 in
  H122 x W63 cm
 • Shiro Tsujimura, 志野茶碗 Shino Tea Bowl, 2000
  Shiro Tsujimura
  志野茶碗 Shino Tea Bowl, 2000
  Ceramic
  H3 1/2 x W4 1/2 xD 4 1/8 in
  H9 x W11.3 x D10.4 cm