• Shiro Tsujimura, 春, 2021
  Shiro Tsujimura
  , 2021
  Scroll
  Scroll H43 1/2 x W31 7/8 in
  軸H110.5 x W81 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸茶碗 Ido Tea Bowl, 2010
  Shiro Tsujimura
  井戸茶碗 Ido Tea Bowl, 2010
  Ceramic
  H3 ½ x W6 ¼ x D5 ⅞ in.
  H8.9 x W15.9 x D14.8 cm
 • Shiro Tsujimura, 「南無佛」
  Shiro Tsujimura
  「南無佛」
  軸 Scroll
  H49 1/8 x W12 1/4 in
  H124.5 x W31.2 cm
 • Shiro Tsujimura, 蓋置
  Shiro Tsujimura
  蓋置
  Ceramic
  H2 x W2 3/4 x D2 in
  H5 x W7 x D5 cm
 • Shiro Tsujimura, 蓋置
  Shiro Tsujimura
  蓋置
  Ceramic
  H2 x W2 3/4 x D2 in
  H5 x W7 x D5 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「佛」
  Shiro Tsujimura
  軸「佛」
  Scroll
  H37 3/8 x W35 5/8 in
  H95 x W90.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「般若心経」 
  Shiro Tsujimura
  軸「般若心経」 
  Scroll
  H41 3/4 x W18 1/8 in
  H106 x W46 cm
 • Shiro Tsujimura, 黒茶入(仕覆付) - Black Tea Caddy (includes Shifuku)
  Shiro Tsujimura
  黒茶入(仕覆付) - Black Tea Caddy (includes Shifuku)
  Ceramic
  H4 13/16 x W2 9/16 x D2 3/8 in
  H12.3 x W6.5 x D6 cm
 • Shiro Tsujimura, 自然釉丸壺(大)(茶)
  Shiro Tsujimura
  自然釉丸壺(大)(茶)
  Ceramic
  H17 3/8 x W17 3/8 x D17 3/8 in
  H44 x W44 x D44 cm
 • Shiro Tsujimura, 焼〆丸壺(中)
  Shiro Tsujimura
  焼〆丸壺(中)
  Ceramic
  H13 3/8 x W13 x D13 in
  H34 x W33 x D33 cm
  Sold
 • Shiro Tsujimura, 志野茶碗
  Shiro Tsujimura
  志野茶碗
  Ceramic
  H3 5/8 x W5 1/8 x D5 1/8 in
  H9.3 x W12.8 x D12.8 cm
 • Shiro Tsujimura, 志野茶碗
  Shiro Tsujimura
  志野茶碗
  Ceramic
  H3 1/2 x W5 x D5 in
  H9 x W12.6 x D12.6 cm
 • Shiro Tsujimura, 紅志野茶碗
  Shiro Tsujimura
  紅志野茶碗
  Ceramic
  H3 3/4 x W4 7/8 x D4 7/8 in
  H9.5 x W12.5 x D12.5 cm
  Sold
 • Shiro Tsujimura, 紅志野茶碗
  Shiro Tsujimura
  紅志野茶碗
  Ceramic
  H4 x W4 1/2 x D4 1/2 in
  H10 x W11.3 x D11.3 cm
  Sold
 • Shiro Tsujimura, 引出黒茶碗
  Shiro Tsujimura
  引出黒茶碗
  Ceramic
  H2 7/8 x W6 1/4 x D6 1/4 in
  H7.3 x W16 x D16 cm
 • Shiro Tsujimura, 引出黒茶碗
  Shiro Tsujimura
  引出黒茶碗
  Ceramic
  H4 1/8 x W4 1/8 x D4 1/8 in
  H10.3 x W10.4 x D10.4 cm
 • Shiro Tsujimura, 引出黒茶碗
  Shiro Tsujimura
  引出黒茶碗
  Ceramic
  H3 1/2 x W4 3/4 x D4 3/8 in
  H8.8 x W12 x D11.2 cm
 • Shiro Tsujimura, 引出黒茶碗
  Shiro Tsujimura
  引出黒茶碗
  Ceramic
  H3 3/8 x W5 1/8 x D5 in
  H8.6 x W13 x D12.6 cm
 • Shiro Tsujimura, 引出黒茶碗
  Shiro Tsujimura
  引出黒茶碗
  Ceramic
  H3 7/8 x W4 3/8 x D4 in
  H9.8 x W11 x D10 cm
 • Shiro Tsujimura, 織部黒茶碗
  Shiro Tsujimura
  織部黒茶碗
  Ceramic
  H2 7/8 x W5 3/8 x D5 3/8 in
  H7.4 x W13.6 x D13.6 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸茶碗
  Shiro Tsujimura
  井戸茶碗
  Ceramic
  H3 1/2 x W6 3/8 x D6 3/8 in
  H9 x W16.2 x D16.2 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸茶碗
  Shiro Tsujimura
  井戸茶碗
  Ceramic
  H3 1/2 x W6 1/4 x D6 1/4 in
  H8.8 x W16 x D16 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸茶碗
  Shiro Tsujimura
  井戸茶碗
  Ceramic
  H3 3/4 x W6 1/8 x D6 1/8 in
  H9.6 x W15.6 x D15.6 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸茶碗
  Shiro Tsujimura
  井戸茶碗
  Ceramic
  H3 3/4 x W6 1/4 x D6 1/4 in
  H9.6 x W15.8 x D15.8 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸茶碗
  Shiro Tsujimura
  井戸茶碗
  Ceramic
  3 1/8 x 6 1/8 x 5 3/4 in
  8 x 15.6 x 14.7 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸茶碗
  Shiro Tsujimura
  井戸茶碗
  Ceramic
  H3 5/8 x W6 1/4 x D6 1/4 in
  H9.1 x W15.8 x D15.8 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸茶碗(金継あり)
  Shiro Tsujimura
  井戸茶碗(金継あり)
  Ceramic
  H3 3/4 x W6 x D6 in
  H9.5 x W15.2 x D15.2 cm
 • Shiro Tsujimura, 大井戸茶碗
  Shiro Tsujimura
  大井戸茶碗
  Ceramic
  H3 5/8 x W6 3/8 x D5 7/8 in
  H9.2 x W16.2 x D14.8 cm
 • Shiro Tsujimura, 大井戸茶碗
  Shiro Tsujimura
  大井戸茶碗
  Ceramic
  H3 1/2 x W6 1/8 x D6 1/8 in
  H8.9 x W15.5 x D15.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 平井戸茶碗
  Shiro Tsujimura
  平井戸茶碗
  Ceramic
  H2 3/4 x W6 7/8 x D6 1/2 in
  H7 x W17.4 x D16.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 粉吹茶碗
  Shiro Tsujimura
  粉吹茶碗
  Ceramic
  H3 1/8 x W5 3/4 x D5 3/4 in
  H7.9 x W14.6 x D14.6 cm
 • Shiro Tsujimura, 信楽茶碗
  Shiro Tsujimura
  信楽茶碗
  Ceramic
  H3 3/8 x W4 7/8 x D4 7/8 in
  H8.7 x W12.3 x D12.3 cm
 • Shiro Tsujimura, 刷毛目平茶碗
  Shiro Tsujimura
  刷毛目平茶碗
  Ceramic
  H2 3/8 x W6 3/4 x D6 3/4 in
  H6 x W17 x D17 cm
 • Shiro Tsujimura, 紅志野茶入(仕覆付)
  Shiro Tsujimura
  紅志野茶入(仕覆付)
  Ceramic
  H3 3/8 x W3 1/4 x D3 1/4 in
  H8.5 x W8.2 x D8.2 cm
  Sold
 • Shiro Tsujimura, 志野茶入(仕覆付)
  Shiro Tsujimura
  志野茶入(仕覆付)
  Ceramic
  H2 3/4 x W3 1/8 x D3 1/8 in
  H7 x W8 x D8 cm
 • Shiro Tsujimura, 志野茶入(仕覆付)
  Shiro Tsujimura
  志野茶入(仕覆付)
  Ceramic
  H4 1/8 x W2 3/8 x D2 3/8 in
  H10.2 x W6 x D6 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸茶入(仕覆付)
  Shiro Tsujimura
  井戸茶入(仕覆付)
  Ceramic
  H3 3/8 x W3 1/2 x D3 1/2 in
  H8.5 x W9 x D9 cm
 • Shiro Tsujimura, 引出黒茶器(松崎融作・蓋付)
  Shiro Tsujimura
  引出黒茶器(松崎融作・蓋付)
  Ceramic
  H3 3/8 x W2 1/2 x D2 1/2 in
  H8.5 x W6.5 x D6.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 焼〆トルソー
  Shiro Tsujimura
  焼〆トルソー
  Ceramic
  H11 1/4 x W2 7/8 x D2 3/8 in
  H28.6 x W7.3 x D6 cm
 • Shiro Tsujimura, 伊賀花生
  Shiro Tsujimura
  伊賀花生
  Ceramic
  H11 x W5 1/8 x D5 1/8 in
  H27.8 x W12.8 x D12.8 cm
 • Shiro Tsujimura, 伊賀面取花器
  Shiro Tsujimura
  伊賀面取花器
  Ceramic
  H12 3/8 x W4 7/8 x D4 3/8 in
  H31.5 x W12.4 x D11 cm
 • Shiro Tsujimura, 備前鶴首
  Shiro Tsujimura
  備前鶴首
  Ceramic
  H11 1/4 x W4 3/8 x D4 in
  H28.6 x W11.2 x D10 cm
 • Shiro Tsujimura, 備前鶴首
  Shiro Tsujimura
  備前鶴首
  Ceramic
  H11 3/8 x W4 1/8 x D4 1/8 in
  H29 x W10.5 x D10.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 粉引花入
  Shiro Tsujimura
  粉引花入
  Ceramic
  H9 5/8 x W4 1/4 x D4 1/4 in
  H24.4 x W10.7 x D10.7 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸旅茶碗
  Shiro Tsujimura
  井戸旅茶碗
  Ceramic
  H1 5/8 x W4 3/8 x D4 3/8 in
  H4.1 x W11.2 x D11.2 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸旅茶碗
  Shiro Tsujimura
  井戸旅茶碗
  Ceramic
  H2 1/8 x W4 7/8 x D4 5/8 in
  H5.5 x W12.5 x D11.6 cm
 • Shiro Tsujimura, 小井戸茶碗
  Shiro Tsujimura
  小井戸茶碗
  Ceramic
  H2 1/2 x W4 7/8 x D4 7/8 in
  H6.5 x W12.5 x D12.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 小井戸茶碗
  Shiro Tsujimura
  小井戸茶碗
  Ceramic
  H3 1/8 x W5 x D4 3/8 in
  H7.7 x W12.6 x D11.2 cm
 • Shiro Tsujimura, 粉吹小茶碗
  Shiro Tsujimura
  粉吹小茶碗
  Ceramic
  H2 7/8 x W4 3/4 x D4 3/4 in
  H7.2 x W12 x D12 cm
 • Shiro Tsujimura, 粉吹旅茶碗
  Shiro Tsujimura
  粉吹旅茶碗
  Ceramic
  H2 3/4 x W4 x D4 in
  H7 x W10 x D10 cm
 • Shiro Tsujimura, 粉吹片口
  Shiro Tsujimura
  粉吹片口
  Ceramic
  H4 1/8 x W8 1/8 x D8 1/8 in
  H10.3 x W20.5 x D20.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 粉吹片口
  Shiro Tsujimura
  粉吹片口
  Ceramic
  H4 x W7 3/4 x D7 3/4 in
  H10 x W19.8 x D19.8 cm
 • Shiro Tsujimura, 信楽片口(大)
  Shiro Tsujimura
  信楽片口(大)
  Ceramic
  H6 3/4 x W13 1/8 x D11 5/8 in
  H17 x W33.4 x D29.4 cm
 • Shiro Tsujimura, 伊賀徳利
  Shiro Tsujimura
  伊賀徳利
  Ceramic
  H5 1/8 x W4 1/2 x D4 1/2 in
  H13 x W11.5 x D11.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 信楽徳利
  Shiro Tsujimura
  信楽徳利
  Ceramic
  H6 1/2 x W3 1/2 x D3 3/8 in
  H16.5 x W8.8 x D8.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 信楽徳利
  Shiro Tsujimura
  信楽徳利
  Ceramic
  H5 1/4 x W3 1/2 x D3 3/8 in
  H13.2 x W9 x D8.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 粉吹徳利
  Shiro Tsujimura
  粉吹徳利
  Ceramic
  H5 1/4 x W4 1/8 x D4 1/8 in
  H13.2 x W10.5 x D10.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  井戸ぐい吞み
  Ceramic
  H1 1/2 x W3 1/8 x D3 1/8 in
  H3.7 x W7.8 x D7.8 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸筒ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  井戸筒ぐい吞み
  Ceramic
  H2 1/4 x W1 5/8 x D1 5/8 in
  H5.6 x W4 x D4 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸筒ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  井戸筒ぐい吞み
  Ceramic
  H2 1/4 x W1 5/8 x D1 5/8 in
  H5.7 x W4.1 x D4.1 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸筒ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  井戸筒ぐい吞み
  Ceramic
  H1 3/8 x W1 1/4 x D1 1/4 in
  H3.4 x W3.1 x D3.1 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  唐津ぐい吞み
  Ceramic
  H2 1/8 x W2 5/8 x D2 1/4 in
  H5.3 x W6.8 x D5.8 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  唐津ぐい吞み
  Ceramic
  H2 x W2 3/4 x D2 3/8 in
  H5 x W7 x D5.9 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  唐津ぐい吞み
  Ceramic
  H2 1/4 x W2 3/4 x D2 3/4 in
  H5.7 x W7 x D7 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  唐津ぐい吞み
  Ceramic
  H1 5/8 x W3 1/8 x D3 in
  H4.2 x W7.9 x D6 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  唐津ぐい吞み
  Ceramic
  H1 7/8 x W2 1/4 x D2 1/4 in
  H4.7 x W5.6 x D5.6 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  唐津ぐい吞み
  Ceramic
  H1 7/8 x W2 1/2 x D2 1/2 in
  H4.8 x W6.4 x D6.4 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津筒ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  唐津筒ぐい吞み
  Ceramic
  H2 1/8 x W2 3/8 x D2 3/8 in
  H5.5 x W6 x D6 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津筒ぐい吞み
  Shiro Tsujimura
  唐津筒ぐい吞み
  Ceramic
  H2 5/8 x W2 1/8 x D2 1/8 in
  H6.7 x W5.1 x D5.1 cm
 • Shiro Tsujimura, 粉吹サラダボール
  Shiro Tsujimura
  粉吹サラダボール
  Ceramic
  H7 1/8 x W14 1/8 x D14 1/8 in
  H18 x W36 x D36 cm
 • Shiro Tsujimura, 粉引サラダボール
  Shiro Tsujimura
  粉引サラダボール
  Ceramic
  H7 1/8 x W15 x D11 1/8 in
  H18 x W38 x D28 cm
 • Shiro Tsujimura, 磁土火鉢
  Shiro Tsujimura
  磁土火鉢
  Ceramic
  H8 1/2 x W18 7/8 x D15 3/4 in
  H21.5 x W48 x D40 cm
 • Shiro Tsujimura, 粉吹菓子鉢
  Shiro Tsujimura
  粉吹菓子鉢
  Ceramic
  H3 3/4 x W8 1/8 x D8 1/8 in
  H9.5 x W20.5 x D20.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 粉吹菓子鉢
  Shiro Tsujimura
  粉吹菓子鉢
  Ceramic
  H3 7/8 x W8 1/4 x D8 1/4 in
  H9.8 x W21 x D21 cm
 • Shiro Tsujimura, 備前角皿(五枚組)
  Shiro Tsujimura
  備前角皿(五枚組)
  Ceramic
  H3/4 x W6 7/8 x D6 7/8 in
  H2 x W17.4 x D17.4 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津向付 (五客組)
  Shiro Tsujimura
  唐津向付 (五客組)
  Ceramic
  H2 1/2 x W5 3/4 x D5 3/4 in
  H6.4 x W14.5 x D14.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 唐津向付 (五客組)
  Shiro Tsujimura
  唐津向付 (五客組)
  Ceramic
  H2 1/2 x W5 3/4 x D5 3/4 in
  H6.4 x W14.5 x D14.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 粉吹皿(四客組)
  Shiro Tsujimura
  粉吹皿(四客組)
  Ceramic
  H3/4 x W12 5/8 x D3 1/2 in
  H2 x W32 x D9 cm
  Sold
 • Shiro Tsujimura, Black Cylinder Shaped Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Black Cylinder Shaped Tea Bowl
  Ceramic
  H3 3/4 x W4 in, H9.3 x W10 cm
 • Shiro Tsujimura, Black Oribe Tea Bowl, 2018
  Shiro Tsujimura
  Black Oribe Tea Bowl, 2018
  Ceramic
  H2 3/4 x W6 2/4 x L5 3/4 in, H6.9 x W16.5 x L14.6 cm
 • Shiro Tsujimura, Black Oribe Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Black Oribe Tea Bowl
  Ceramic
  H4 3/4 x W4 2/4 x L3 3/4 in, H12.1 x W11.4 x L9.5cm
 • Shiro Tsujimura, 引出黒茶碗 Hikidashi Kuro Chawan
  Shiro Tsujimura
  引出黒茶碗 Hikidashi Kuro Chawan
  Ceramic
  H3 3/4 x W4 1/4 xD 3 3/4 in
  H9.5 x W10.8 x D9.53 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸ぐい吞み-Ido Sake Cup
  Shiro Tsujimura
  井戸ぐい吞み-Ido Sake Cup
  Ceramic
  H1 1/2 x W3 1/4 in
  H3.2 x W8.2 cm
  Sold
 • Shiro Tsujimura, Ido Tea Bowl, 2013
  Shiro Tsujimura
  Ido Tea Bowl, 2013
  Ceramic
  H4 x W6 in, H9.7 x W15.2 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸茶碗 Ido Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  井戸茶碗 Ido Tea Bowl
  Ceramic
  H3 3/4 x W6 3/4 x L5 3/4 in
  H9.2 × W16.6 × D15 cm
 • Shiro Tsujimura, 井戸茶碗 Ido Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  井戸茶碗 Ido Tea Bowl
  Ceramic
  H3 3/4 x W5 x D4 1/2 in
  H9.5 x W12.5 x D11.2 cm
 • Shiro Tsujimura, 片身変り茶碗-Katamigawari Tea Bowl, 2018
  Shiro Tsujimura
  片身変り茶碗-Katamigawari Tea Bowl, 2018
  Ceramic
  H3 1/2 x W5 3/4 x D5 3/4 in
  H8.8 x W14.6 x D14.6 cm
  ¥ 500,000.00
 • Shiro Tsujimura, Kohiki Small Sphere Vase
  Shiro Tsujimura
  Kohiki Small Sphere Vase
  Ceramic
  H3 1/4 x W3 1/4 in, H7.9 x W8 cm
 • Shiro Tsujimura, Red Shino Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  Red Shino Tea Bowl
  Ceramic
  H4 x W4 3/4 in, H10 x W12 cm
  $ 5,500.00
 • Shiro Tsujimura, 信楽茶碗 Shigaraki Teabowl
  Shiro Tsujimura
  信楽茶碗 Shigaraki Teabowl
  Ceramic
  H3 3/4 x W4 2/4 x D4 1/4 in
  H9.2 × W11× D10.4 cm
 • Shiro Tsujimura, Shino Tea Bowl, 2019
  Shiro Tsujimura
  Shino Tea Bowl, 2019
  Ceramic
  H4 1/4 x W4 1/4 in, H11 x W11 cm
 • Shiro Tsujimura, 志野茶碗 Shino Teabowl
  Shiro Tsujimura
  志野茶碗 Shino Teabowl
  Ceramic
  H3 3/4 x W4 3/4 x D4 3/4 in
  H9.2 x W12.6 x D11.6 cm
 • Shiro Tsujimura, 額「陽炎」
  Shiro Tsujimura
  額「陽炎」
  Calligraphy
  H26 5/8 x W35 3/8 in
  H67.5 x W90 cm
 • Shiro Tsujimura, 額「花盛」
  Shiro Tsujimura
  額「花盛」
  Calligraphy
  H26 5/8 x W20 1/2 in
  H67.5 x W52 cm
 • Shiro Tsujimura, 額「生」
  Shiro Tsujimura
  額「生」
  Calligraphy
  H29 3/4 x W16 in
  H75.5 x W40.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 額「不屈」
  Shiro Tsujimura
  額「不屈」
  Calligraphy
  H30 1/4 x W24 1/4 in
  H77 x W61.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「風花」
  Shiro Tsujimura
  軸「風花」
  Scroll
  H44 7/8 x W31 1/8 in
  H114 x W79 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「霜枯」
  Shiro Tsujimura
  軸「霜枯」
  Scroll
  H48 3/8 x W28 1/8 in
  H123 x W71.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「雲」
  Shiro Tsujimura
  軸「雲」
  Scroll
  H49 1/8 x W18 1/4 in
  H124.5 x W46.5cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「酔狂」
  Shiro Tsujimura
  軸「酔狂」
  Scroll
  H48 3/8 x W28 3/4 in
  H123 x W73 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「花花・・・・花」
  Shiro Tsujimura
  軸「花花・・・・花」
  Scroll
  H37 1/4 x W34 1/4 in
  H94.5 x W87cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「般若心経」
  Shiro Tsujimura
  軸「般若心経」
  Scroll
  H31 3/4 x W23 1/8 in
  H80.5 x W58.8 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「般若心経」
  Shiro Tsujimura
  軸「般若心経」
  Scroll
  H41 x W18 1/8 in
  H104 x W46 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「狂風吹我心」
  Shiro Tsujimura
  軸「狂風吹我心」
  Scroll
  H70 1/4 x W21 1/4 in
  H178.5 x W54 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「火」
  Shiro Tsujimura
  軸「火」
  Scroll
  H47 5/8 x W14 5/8 in
  H121 x W37 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「月」
  Shiro Tsujimura
  軸「月」
  Scroll
  H42 1/2 x W21 1/4 in
  H108 x W54 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「春」
  Shiro Tsujimura
  軸「春」
  Scroll
  H45 5/8 x W15 3/4 in
  H116 x W40 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「春」
  Shiro Tsujimura
  軸「春」
  Scroll
  H45 5/8 x W15 3/4 in
  H116 x W40 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「山河大地」
  Shiro Tsujimura
  軸「山河大地」
  Scroll
  H70 1/4 x W21 1/4 in
  H178.5 x W54 cm
 • Shiro Tsujimura, 軸「和人」
  Shiro Tsujimura
  軸「和人」
  Scroll
  H48 1/8 x W24 3/4 in
  H122 x W63 cm
 • Shiro Tsujimura, 「風月」
  Shiro Tsujimura
  「風月」
  軸 Scroll
  H47 5/8 x W35 5/8 in
  H121 x W90.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 「望」
  Shiro Tsujimura
  「望」
  軸 Scroll
  H45 1/4 x W14 1/4 in
  H115 x W36.2 cm
 • Shiro Tsujimura, 扉の絵
  Shiro Tsujimura
  扉の絵
  Painting
  H35 7/8 x W28 3/4 in
  H91 x W73 cm
 • Shiro Tsujimura, 絵画「無題」
  Shiro Tsujimura
  絵画「無題」
  Painting
  H28 3/4 x W46 1/4 in
  H73 x W117.5 cm
 • Shiro Tsujimura, 黒茶碗 Black Tea Bowl
  Shiro Tsujimura
  黒茶碗 Black Tea Bowl
  Ceramic, Gold (Kintsugi)
  H3 3/4 x W4 1/4 in
  H9.6 x W10.8 x D10.8 cm
 • Shiro Tsujimura, 粉吹片口 - Kohiki Katakuchi
  Shiro Tsujimura
  粉吹片口 - Kohiki Katakuchi
  Ceramic
  H4 1/4 x W8 1/4 x D5 1/4 in
  H10.8 x W21 x D13.3 cm
 • Shiro Tsujimura, 志野茶碗 Shino Tea Bowl, 2000
  Shiro Tsujimura
  志野茶碗 Shino Tea Bowl, 2000
  Ceramic
  H3 1/2 x W4 1/2 xD 4 1/8 in
  H9 x W11.3 x D10.4 cm