• Kai Tsujimura, 唐津茶碗
  Kai Tsujimura
  唐津茶碗
  Ceramic
  H3 x W5 7/8 x D5 7/8 in
  H7.7 x W15 x D15 cm
 • Kai Tsujimura, 唐津茶碗
  Kai Tsujimura
  唐津茶碗
  Ceramic
  H2 1/8 x W6 1/4 x D6 1/4 in
  H5.3 x W15.8 x D15.8 cm
 • Kai Tsujimura, 引出黒旅茶碗
  Kai Tsujimura
  引出黒旅茶碗
  Ceramic
  H3 3/8 x W3 5/8 x D3 5/8 in
  H8.5 x W9.3 x D9.3 cm
 • Kai Tsujimura, 引出黒茶碗
  Kai Tsujimura
  引出黒茶碗
  Ceramic
  H3 1/4 x W5 1/8 x D5 1/8 in
  H8.3 x W13 x D13 cm
 • Kai Tsujimura, 織部茶入
  Kai Tsujimura
  織部茶入
  Ceramic
  H4 x W2 3/8 x D2 3/8 in
  H10.2 x W6 x D6 cm
 • Kai Tsujimura, 織部茶入
  Kai Tsujimura
  織部茶入
  Ceramic
  H4 1/4 x W2 1/4 x D2 1/4 in
  H10.8 x W5.8 x D5.8 cm
 • Kai Tsujimura, 粉引茶碗
  Kai Tsujimura
  粉引茶碗
  Ceramic
  H3 1/8 x W5 1/4 x D5 1/4 in
  H8 x W13.4 x D13.4 cm
 • Kai Tsujimura, 引出黒茶碗
  Kai Tsujimura
  引出黒茶碗
  Ceramic
  H4 x W4 3/8 x D4 3/8 in
  H10 x W11 x D11 cm
 • Kai Tsujimura, 引出黒茶碗
  Kai Tsujimura
  引出黒茶碗
  Ceramic
  H3 1/2 x W4 7/8 x D4 7/8 in
  H8.8 x W12.5 x D12.5 cm
 • Kai Tsujimura, 引出黒茶碗
  Kai Tsujimura
  引出黒茶碗
  Ceramic
  H3 5/8 x W5 1/8 x D5 1/8 in
  H9.2 x W13 x D13 cm
 • Kai Tsujimura, 織部茶碗 Oribe tea bowl
  Kai Tsujimura
  織部茶碗 Oribe tea bowl
  Ceramic
  H3 1/4 x W4 1/2 x D4 1/8 in
  H8.3 x W11.5 x D10.3 cm
 • Kai Tsujimura, 織部黒茶碗
  Kai Tsujimura
  織部黒茶碗
  Ceramic
  H3 x W6 x D4 1/2 in
  H7.5 x W15.2 x D11.4 cm
 • Kai Tsujimura, 焼〆花入れ
  Kai Tsujimura
  焼〆花入れ
  Ceramic
  H8 7/8 x W3 3/8 x D3 1/8 in
  H22.5 x W8.5 x D8 cm
 • Kai Tsujimura, 蹲
  Kai Tsujimura
  Ceramic
  H7 3/4 x W7 5/8 x D7 5/8 in
  H19.8 x W19.4 x D19.4 cm
 • Kai Tsujimura, 蹲
  Kai Tsujimura
  Ceramic
  H4 1/8 x W4 1/4 x D4 1/4 in
  H10.4 x W10.8 x D10.8 cm
 • Kai Tsujimura, 伊賀徳利
  Kai Tsujimura
  伊賀徳利
  Ceramic
  H4 1/2 x W3 1/2 x D3 1/2 in
  H11.4 x W8.8 x D8.8 cm
 • Kai Tsujimura, 焼〆徳利
  Kai Tsujimura
  焼〆徳利
  Ceramic
  H6 1/4 x W3 1/4 x D3 1/4 in
  H15.8 x W8.4 x D8.4 cm
 • Kai Tsujimura, 伊賀徳利
  Kai Tsujimura
  伊賀徳利
  Ceramic
  H4 7/8 x W4 1/8 x D4 1/8 in
  H12.3 x W10.6 x D10.6 cm
 • Kai Tsujimura, 伊賀花入
  Kai Tsujimura
  伊賀花入
  Ceramic
  H10 7/8 x W2 1/2 x D2 1/2 in
  H27.6 x W6.4 x D6.4 cm
 • Kai Tsujimura, 唐津片口
  Kai Tsujimura
  唐津片口
  Ceramic
  H5 1/4 x W9 1/8 x D7 1/2 in
  H13.3 x W23.1 x D19.2 cm
 • Kai Tsujimura, 備前ぐい呑
  Kai Tsujimura
  備前ぐい呑
  Ceramic
  H2 1/8 x W2 3/4 x D2 3/4 in
  H5.3 x W7 x D7 cm
 • Kai Tsujimura, 唐津ぐい吞
  Kai Tsujimura
  唐津ぐい吞
  Ceramic
  H1 7/8 x W2 3/4 x D2 3/4 in
  H4.9 x W6.9 x D6.9 cm
 • Kai Tsujimura, 唐津ぐい吞
  Kai Tsujimura
  唐津ぐい吞
  Ceramic
  H2 1/8 x W3 x D2 5/8 in
  H5.5 x W7.6 x D6.6 cm
 • Kai Tsujimura, 志野ぐい呑
  Kai Tsujimura
  志野ぐい呑
  Ceramic
  H2 1/4 x W2 7/8 x D2 7/8 in
  H5.6 x W7.3 x D7.3 cm
 • Kai Tsujimura, 斑唐津ぐい吞
  Kai Tsujimura
  斑唐津ぐい吞
  Ceramic
  H2 1/8 x W2 1/2 x D2 1/2 in
  H5.3 x W6.4 x D6.4 cm
 • Kai Tsujimura, ぐい吞
  Kai Tsujimura
  ぐい吞
  Ceramic
  H1 5/8 x W2 3/4 x D2 3/4 in
  H4 x W7 x D7 cm
 • Kai Tsujimura, 伊賀ぐい呑
  Kai Tsujimura
  伊賀ぐい呑
  Ceramic
  H2 3/8 x W2 1/2 x D2 1/2 in
  H6 x W6.3 x D6.3 cm
 • Kai Tsujimura, 伊賀ぐい呑
  Kai Tsujimura
  伊賀ぐい呑
  Ceramic
  H3 1/8 x W2 1/8 x D2 1/8 in
  H7.9 x W5.3 x D5.3 cm
 • Kai Tsujimura, 伊賀ぐい呑
  Kai Tsujimura
  伊賀ぐい呑
  Ceramic
  H1 3/4 xW 1 3/4 x D1 3/4 in
  H4.3 x W4.6 x D4.6 cm
 • Kai Tsujimura, 信楽向付(筒) 
  Kai Tsujimura
  信楽向付(筒) 
  Ceramic
  H3 3/4 x W3 1/2 x D3 1/2 in
  H9.5 x W9 x D9 cm
 • Kai Tsujimura, 焼〆丸皿
  Kai Tsujimura
  焼〆丸皿
  Ceramic
  H1 1/8 x W6 3/4 x D6 3/4 in
  H3 x W17 x D17 cm
 • Kai Tsujimura, 粉引向付
  Kai Tsujimura
  粉引向付
  Ceramic
  H2 3/4 x W5 7/8 x D5 7/8 in
  H7 x W15 x D15 cm
 • Kai Tsujimura, 唐津茶碗
  Kai Tsujimura
  唐津茶碗
  Ceramic
  H3 x W5 1/2 x D5 1/2 in
  H7.5 x W14 x D14 cm
 • Kai Tsujimura, 粉引向付
  Kai Tsujimura
  粉引向付
  Ceramic
  H2 1/2 x W4 3/8 x D4 3/8 in
  H6.5 x W11 x D11 cm